St-

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
staivägi ska sta ô handlajag ska till affären
stabbuggrov, tjock ä wa jäna stabbug pärstampadet var ett 'tjockt' potatismos
stackhögo lagg ä ti jänn stack mittå gålnhon lade det i en hög mitt på gården
stam (långt a) stammaann e stamhan stammar
stana, staned, stanastanna, stannade, stannatann haddn't stana um aldrig sôhan hade inte stannat för allt i världen
stan åvslutaä staned åv ô blödadet slutade blöda
standplantada er ä jätt rabarbärstand/pärstanddär är det ett rabarber ?
stannfattunnor med locko tömd ti bärmos ti stannfatä, ä gick 3-4 stannfat ti jäna tunnohon tömde i lingon i tunnan, det gick i 3-4 stannfat i en tunna
stangnastelnaa klimpen stangna?har klimpen stelnat?
starvaanstränga sig bortom bristningsgränseno starved åv
Stenfasbronabro över StenfasbäckenStenfasbättjen rinn ywär wäjem uppättär Flotwäjen fyre inna Bjônnswidobôckan
stenrässtenröse
stetjasteka
sticka, stack, stuttjesticka, stickade, stickato stack sucko, o add stuttje jätt par suckurhon stack strumpor, hon hade stuckit ett par strumpor
stick áge något till någono stack á nom jänn hundralapphon gav honom en hundralapp
sticktättjäkviltat täcke
stigstego tog jätt stighon tog ett steg
stigrymdmått= 1,8 kubikmeterman tjörd kôl ti jänn kôlstig
stiko/ stitjenstegestitjen sto lôjta mot härbräswäddjestegen stod lutad mot härbresväggen
stillautfordra djura du stilla hästn?har du gett hästen mat?
stillbolkrubba?
stillkôrg
stima, stimugstimma, stimmig, väsnasann e sô stimug ô oträ(j)vlig sôhan väsnas och är så otrevlig
stinnövermättann åt se stinnanhan föråt sig
stinn ôjtstirra, blängati kunn stinn ôjt ogur!vad han blänger!
stjekao da stjeked o da sô
stjiftäskiftepå Hansgubbames stjiftä
stiärnastjärnaskant du sätt upp stiärno te jul
stjeblaskedblad, matskedsmåtto add ti jätt stjebla sukär ti wälinjen
stjed/-ärsked/-ar
stjena, stjenstjusshäst som skenarhästn stjened ända hem hästen skenade ända hem
stjenailari hôll nog ô bi siok ä stjenät ti kruppemjag håller nog på att bli sjuk (för) det ilar i kroppen
stjeppskepp"ä e stôrr stjepp än jänn swäjnho summ a sigla kull" sa Blixtmor (mormoras mormor Svarvar Matta Ersson)
stjilja, stjiljas askilja, skiljas åtent o stjiljd, dämm stjiljdes a bôrti wägostjiljähon är väl skild, de skiljdes åt vid vägskälet
stjiljnadskillnadsi du nôn stjiljnad på issär?ser du någon skillnad på de här?
stjimpaskinnförkläde för män och kvinnorwi wändedom stjimpo på sundanvi vände fram den rena sidan av skinnförklädet på söndagarna
stjinkaskinkaa du lagt stjinko ti låkon?har du lagt i skinkan i saltlagen?
stjinnpälslång fårskinnspäls för män
stjinntrôjafårskinnsjacka för kvinnor (ner till höftbenet)Karines mormor add stjinntrôjo på fyrtitalä
stjita, stjet, stjiteskita, sket, skitit
stjit, stjit blotoskit, ha diarréä lufted stjit. ann stjet blotodet luktade skit. Han hade diarré
stjithôjsutedassatta stjithôjsäbakom utedasset
stjittrostbjörktrast
stjortaskjortasätt å de stjorto!sätt på dig skjortan
stjota, sköt, skuteskjuta, sköt, skjutit. skuten, skutnastjot att döre du, i a skute tri älga. Dämm hitted jänn skutnan karr, flede skutnär katturstäng dörren du, jag har skjutit tre älgar. De hittade en skjuten man, flera skjutna katter
stjussskjuts, fartä wart jänn stjussdå gick det undan
stjyffelskyffel
stjyldugskyldig, kostarwänn bir i stjyldug?hur mycket blev det/kostar det?
stjyll frå seskylla ifrån sig"I wät ä e du sô stjyll'nt frå de!""Jag vet att det är du så skyll inte ifrån dig!"
stjyljasköljastjylj distjen duskölj disken du
stjyntjäskynke
stjyrgammal mjölk som skurit sigti Rätmånan då ä wa åskwädär wart ä stjyrvid åskväder under rötmånaden skar sig mjölken
stjyrpaljud, dåligt spänd undertrådkrippen stjyrped mä munnem
stjyrvomellangärdesög upp stjyrvo?
stjyssugnervös, jaga upp sig, ha bråttom i onödandu e då sô stjyssug du sô
stjäler ä stjäl äär det lämpligt det
stjäl iförnuftigt, fog för, lämpligtnog e ä stjäl i ô ta jänn filt
stjällaskälla, pinglaä låt sô träjwle mä kustjällurdet låter så trevligt med koskällor
stjälnallvarsamwa du si då stjäln ôjtvad du ser allvarlig ut
stjälo, stal, stulestjäla, stal, stulitann ska'nt stjäloman ska inte stjäla
stjälolosöverdriven, häftig, tarv, galenann e sô stjälolos sô
stjälomo kamm mitt i stjälomhon kom olämpligt
stjänkskänk, skåpä ligg bôrtå stjäntjen
det ligger borta på skänken
stjäppa1/6 dels tunna
stjärskärjätt jängôngsstjärett engångsskär
stjärpskärp
stjäro, skar, skureskära, skar, skuritstjär åv snöräskär  av snöret
stjöma, stjömt, stjömärskymma, skumt, skymmerä stjömärdet skymmer
stjörskör-tleksakär e sô stjörärleksaker är så sköra
stjörläjvasvag hälsa
stôd/ stydstöd för hässjaä e twå stôd wi wärt krakdet är två stöd vid varje krak
stôj
stol, stoln, stolär, stola, stolomstol, stolen, stolar, stolarna, (på) stolarnadämm hadd salt ôllär stola, wi såtom da på stolom ô wäntedde hade sålt alla stolar, vi satt där på stolarna och väntade
stôllstall, stollig personä wa jätt stôll mä plass fô tri hästa, åj uken stôlldet var ett stall med plats för tre hästar, oj vilken 'knasboll'
stôllugstolligann da bi då stôllugärä ô stôllugärä fô wänn dag
stôlmstubb efter sädann lämned sô högan stôlmhan lämnade så hög stubb
stôlp sta, stalp, stulpetömma ur, falla omkullann stalp nidättär trappen, lassä stôlft kullhan ramlade nedefter trappen, lasset välte
stôlp ti sehälla i sigann da stôlft ti se ä da direkt
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
den där stjälpte i sig det där direkt
stôlptuppurakleja
stôlpästolpe
stôngstångjäna lônga stôngen lång stång
stôngspäjkatt fästa järnskoning på kälkeä wa flede hôl ti wänn med ti suddo
stônka  (v.,subs.)stöna,  stor trämugg med lock bredare nedtillann stônked då ann gick uppättär bôckan, ann slo full stônko
stôppstopp, även kortspelä a släje stôpp ti däjtjädet rinner över dikeskanterna
stôppaorka, stoppa för
stôrhôjseldhus +bostad på fäboddämm koked mysosmör ti stôrhôjsom
stôrk, stôrtjenstork
stôrknastorkna, inte få luft
stôrmstorm
strast (långt a)straxä wa strast ättär juldet var strax efter jul
strena, strentspänna, sitta späntstjorta såt strent ywär mågonskjortan satt spänt över magen
strikstreck, tvättlinahäng ä på strikähäng det på strecket
strikär, strikeddrar, drog(om vind)ä striker da wi fônsträdet drar vid fönstret
strimarando add jäna röda strimo på armemhon hade en röd rand på armen
strittfort, snabbtä rängned stritt, bättjen rann stritt, o stritted å bôrtywär
strôjpastrypao hölld ô strôpt sehon ströp sig nästan
strôjpästrupeä jord gôtt nidi strôjpandet gjorde gott (smakade bra) neri strupen
strôjtlur av ko- eller gethorn, pappersstrutwi spiledom strôjtn då wi wom uppi budomvi spelade på kohorn när vi var uppe i fäboden
strokastryka, 'stryka löv'/repaa du strutje stjorto? strökent ann löv a kunärhar du strukit skjortan? fick man inte repa löv åt korna
strokjännstrykjärn
strôming (långt ô)strömmingmormor sa an wa "mager summ jänn strôming"mormor sa att han var "mager som en strömming"
sträja, sträjdäströa, strötta du sträjt undär kunär?har du strött åt korna?
stuckstock, i brösthöjd 7 tum i diameter och 13-21 fot
stupppropp/ tapp , strumpstoppä e jänn stupp ti jätt tjörfat, sätt ti stuppen ti gluddjen
stuppastoppaa du stuppa sucko?    stupp ä ti fickohar du stoppat(=lagat)  strumpan?             stoppa det i fickan
stuppnålstoppnål
stur, sturärstor, storasturan kwid, sturär krippastor mage, stora barn
sturjätärästor i maten
sturlekstorlek
sturrannä  ??stor bäck
sturrängna, -rängnedstörtregnä sturrängned jänn helan täjmadet störtregnade en hel timme
sturwuln
sturwäststorväst, tjock västann hadd sturwästn på sehan hade storvästen på sig
sturänderstörsta barnen i gruppen
stusskohyfsad, uppkäftigwa stussk du a wurte då
stutta, stuttedslå tvärstoppä stutted ti jänn stendet slog tvärstopp
stuttug, stuttutslå stopp gång på gångdämm add gruso wäjen sô ä wa sô stuttut sô
stynjähåll i sidan
stypla, styplugsnubbla, lätt för att snubblao stypled ywär trusklähon snubblade över tröskeln
styttjentunna, runda , mjuka brödkakor
styttjä, styttjeråkeryta, -ytorä e Bäck Gustaves sässtyttjädet är Bäck Gustavs sädesåker
styvolydigusch wa styv du e!usch så olydig du är!
styvla, styvlurstövel, stövlargummistyvlurgummistövlar
styvälkniktstövelknekt
stywälskaftä gick ywär stywälskaftom
stå å hôvda 'stå på skallen', bocka sig djupto sto å hôvda nid ättär trappenhon ramlade nedför trappan
ståkodrögicke järnskodd kälke med två par stakarä wa barä twå mônkär ô twå medär ô fyra statjer, mann bruked ståkodröger då man tjörd hop kôlwid ti milur på hostn
stäckugkorto add stäckugan tjosslahon hade kort kjol
stäckuglögärdanunder påsk
städstelstäd summ jänn träjbuck, mann byrjär städn åvstel som en träbock man börjar stelna till
städtjäftamärre wa städtjäfta
ställd påtycker omo e ställd på gôtthon tycker om godis
ställningbli någon ordning/ rådä ska fôll bi någo ställning mä ä da ôdet ska nog bli någon ordning med det där också
stänjastängagläm´nt åv ô stänja!glöm inte att stänga!
stäpa, stäpurobestämd mängd, stor eller litenlägg på jäna stäpolassa på (mat)
stättatvär brant, trappa över gärdsgård