Rg

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska
rabbis
orka, mäkta med
ann stå’nt rabbis. ”ann står rabbis än anjä”, sa BäckGustav um rugåln wånn
han mäktar inte med. ”så den håller än den här”, sa Bäck Gustav om vår gärdsgård
racka, hundracka
uken åg racko?
vem äger hunden?
radrätt
efter planerna
ä gånt radrätt ôllär gônga
det går inte alltid som man tänkt sig
ra wäg
direkt    ?
rackut
rakosko
sko på fel fot
o add satt rakosko
randtjosslä
kjol till Oredräkten
randug,-t
randig
rann
liten bäck i en myr
rapa/-o?
i djord jäna rapa ywär köksgôlvä (Elvira)
jag halkade på köksgolvet
rapilär
”Ajö mä kär, rapilär!” sa Elvirus mormor
”Hejdå, ungar!”
rapp se
skynda sig
(i) rappä
snart
rapäl= rugålswärtjä
gärdsgårdsvirke, skräp, bråte
rapälkall
sladdrande man
säg ent nô a ann da rapälkalln
säg inget till den där skvallergubben
rapällidär
förråd för allehanda
rekorderlig
 ordentlig
ä e jätt rekorderle kwinnfôlk
det är en ordentlig kvinna
rekug, rekut
ostadig, ostadigt, rangligt
harvskaklär wa mer rekugär än wittärskaklär
skaklarna till harven var mer böjliga än vinterskaklarna
rensam
renlig
res
3-meterslängder läggs upp i V-formation 1 meter högt. 4 res ca 1 kubik
ribälsko
osanning/tok
wänn pratär du fô ribälsko?
vad pratar du för tok?
rijort
härja, fara fram
rimsa
remsa
ripa
riva
ann riped se på kni
han rev sig på knäet
rissa, rissug
klänga upp och ner
rista, ristning
plöja, plöjd mark
ann e nidi sturåkärn ô ristär
han är nere på storåkern och plöjer
rista
skaka, rysa
åj wa o da risted se
oj vad hon ryste till
ro
hässjevirke
rôjde
”i a´nt wäre ôjt yr rôjde på hel dan”
jag har inte varit ut på hela dagen
rôjna
rönn
rôjta
resa upp
o rôjted se
hon reste sig
rokall
som man reser upp ’rödur’ mot
role
roligt, trevligt
ä wa role du kamm
det var trevligt att du kom
room
rum
TV’n står te finrome
TV’n står i vardagsrummet
rôst
rost
rôsta
rösta
ska du sta ô rôsta?
ska du iväg och rösta?
rot, rötär
rot, rötter
rota
råma
kunär rota
korna råmar
rotbläta
kraftigt regn
ä kamm jäna riktig rotbläta
det kom kraftigt regn
rôtn
rutten
ä lufted rôte
det luktade ruttet
rôtta
råtta
jäna sturrôtta
en stor råtta
Rotmör
rovstuka
förvaring av rovor i ´jordhög´
rucka
röra sig
ä va nô sum rucked bôrti råna, ruck klucko du!
något rörde sig i vrån, sätt igång pendeln i klockan!
rug
råg
ruggug
ruggig
i kännär me sô ruggugan
jag känner mig så ruggig
rugo
råge, rågad
tunna e rugo
tunnan är full
rugål
gärdsgård
ann hôll ô stänjär rugål
han håller på att stänga gärdsgård
rugålslidär
öppning i gärdsgård där man satte  slanor
häv att lidrä ättär de!
skjut i slanorna efter dig!
ruka
hög (skit-)
Rullbude
 varubuss
”rapp de, rullbude kumm!”
”skynda dig, varubussen kommer!”
rushög
ostaplad ved
rutut
rörigt, rutigt (beroende på uttal)
ryddjen
ryggen
rydja
röja
far e uppi hågon ô rydjär
far är uppe i hagen och röjer
ryntja
rynka
o e ryntjug uppi ogom
hon är rynkig i ansiktet
ryttja
rycka
rå/-ner, -na
hörn, hörnen, hörnan, vrå, vrår, vrån
ä fnäsed bôrti råna
det prasslade borta i vrån/hörnet
rålos
i bi wäl rålos ywär karr
råma
wänn råmär du ti, ä råmär ti äjsn
rånna
morgonfukt. bli fuktigt
ä rånned att, då rånna a gått yr
det blev fuktigt igen, då fukten torkat upp
råså, räsed
ramla, glida – föll, gled
ä räsed snjo frå träjnom
det rasade snö från träden
rädda
skrämma
ann rädded me
han skrämde mig
rägnskôjr
regnskur
räjk
rik
räjs
ris
ä wa mytje räjs danär
där var det mycket ris
räjsa
lägga ut granris
dämm räjsed då nônn hadd döje
de risade då någon dött
Räjsbjäre
fäbod
räjva
riva
räjv i fôr na, wäte           a du rivi sund bracko
räk
rök
ä räkt ywär hel byn
rämja
vråla, röra (subst.)
an rämjed sô ä skwall ti ärom, o åt palträmjo
han skrek så det ?, hon åt paltröra
ränn ôjt
sticka ut
ann rännd ôjt tungo
han lipade
ränna
varpa en väv
rännknäjv
lång träkniv som höll mot grädden när man hällde av skummjölken
rännmjôlk
skummjölk
som blev kvar när grädden fått flyta upp och skummats av
ränn åv
hälla av
o rännd åv watnä åv pärom
hon hällde av vattnet av potatisen
ränna ,dyng-
skrap dyndjo nidi ränno
skrapa dyngan i rännan
räss
räss summ ä er kumm an
han kommer rätt vad det är
räsä
hel hög
ä kamm jätt räsä ätter wäjem
det kom en grupp på vägen
rätja
röka
”Rätjär du nôga skônk nu fô tide?”
”Röker du något kött   (-ben) nu för tiden?”
Rätmånan
rötmånaden
rättfôss
”nog e i rättfôss ti skôllan” sa Elvira
rävel
sträng
rävpack
Rävohol
da HellsingSigne bor
röda-ur
stänger att lägga hö på i hässjor
lägg upp jäna rödo til!
röllätt
röd, rosig
o wart sô röllätt um ansikte
hon blev röd i ansiktet
röma
rymma
römas
rymmas
hur mytje röms ä ti grytn?
hur mycket ryms det, får det plats, i grytan?