H

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
hackbälldnnarig huda o fått hackbälldn, krytjeln?har hon fått öm och narig hud, stackarn?
hackmasinredskap för att hacka halm i mindre bitar
hackslogslåtter med lie
haddurårtullar, handtag
hagärgrynhavregrynkok wôss jänn hagärgrynsgröt, morkoka oss en havregrynsgröt, mor
haje, hågonhageann stänjer jänn haje/hågo a kunärhan gör en hage till korna
halkuthalt, halkigt
halskoddhala skori e sô halskodd sô da kannent i gåjag har så hala skor så där kan jag inte gå
halwatndiskvatten (med medel i) ex sodao tömd halwatnä atta stugo (stugen)
hon tömde ut diskvattnet bakom stugan
handgågå till fotsfick'nt ann handgå wôrt an än skulldäfick man inte gå till fots vart man än skulle
handsläffttappa tageti wart handsläfft
happedhände, råka sigä happed se sô wi kamm samtiditvi råkade komma samtidigt
hark/-ärmuddo sticked hartjen a ar wôttnhon stickade mudden till andra vanten
harkakratta
harmenskylla påsätt'nt harmen på mi duskyll inte på mig!
harmleo tyckt sô harmlehon tyckte det var så ledsamt/synd
harsk
hasklig, haskleväldigo wa hasklig på kaffe, ä wa haskle kôllthon drack mycket kaffe, det var väldigt kallt
hasklighet"Å uke hasklighet", sa SmidjeMalla"Det var värst", sa SmidjeMalla
hasomysamessmör som blev vid den 1:a kokningen i fäboden, sedan kokades den om när de kom hemmysa kund bi 'sandug' då dämm koked um na
hasshalsi a såran hassjag har ont i halsen
hassabackarida på ryggenkumm ska i hassaback de! Få i hassabacka?
kom får du rida på min rygg! Får jag rida på din rygg?
hassbrändohalsbrännaä e summ jäld ti hassemdet är som eld i halsen
hassklädähalsduk
hasslarvahalsduk
hastbulläsockerkakssmet klickas ut på plåthastbulla jär man åv jänn tjôck ovispa smet
man gör hastbullar av en tjock, ovispad smet
hatjehakesätt dit håkån på döre
sätt på haken/kroken på dörren
hattgift kvinnas  huvudbonad till Oredräktenhopdräjen atti, ä kôlledes nackrosahopdragen bak, kallades nackrosa
havlos, havolosdåligt med utrymme (i hallen t ex)jä wa ä havolost!här finns ingenstans att lägga saker!
hejsnöverraskad, skrämd
HelgomässAllhelgona
hem (långt e),hemahem, hemmaa du lôngt hem?, kumm hema mi duhar du långt hem?, kom hem till mig du
hemathem/-överi ska jä me åv hematjag ska gå hem
hemywärhemåto bar åv hemywäro gick hemåt
hesomensament i hesom fô jämnanär inte jag ensam jämt
hessughetsigo e sô hessug o da sôhon är så hetsig
"het ô tokug"uttryckann da e då sô het ô tokug sô
hetermäraettermyra (små, bruna)
hetärnässlabrännässla
hilarimfrostä e hila på träjner
det är rimfrost på träden
hisnakrippen hisned
hite, hitonvärme, värmen, hettaåj uken hite, um ann slapp då gå ôjt ti hitonoj vilken värme, om man slapp då gå ut i hettan
hitt attfinna, hittaa du hitta att botje?har du hittat boken?
hitt uppkomma på, uppfinnawänn a du nu hitta upp?vad har du nu hittat på?
hittahetawänn hittär du då?
vad heter du?
hittas waryktas, visst varaä ska hittas wa o summ a ställt til ädet ska visst vara hon som har orsakat det
hitt å, hatt å, hutte åhända, falla innog kan ä hitt å
hitt åvkomma åt, vidröra, träffao hitted åv ann uppi skôllanhon träffade honom i skallen
hittnes ô dittnesän hit än dit
hjôlpa, hjôlft, hjôlfthjälpahjôlp ann da krytjeln upp, ä hjôlft´nt sturthjälp den där stackarn upp, det förslog inte långt
hôckä, -rspäntade stickor att tända eld i(spånor), rejäl (falukorvs)bitkut me jänn kôrvhôcka duskär mig en rejäl korvbit (du)
hôgga, högg, huddjehugga, högg, huggitann högg wänn wittär
han högg varje vinter
hôggädähuvudgärd, kudde
hôjhejhôj å de!hej på dig!
hôjdhud, skinn
hôjshusda står jätt gåmmålt hôjs
där står ett gammalt hus
hôjsahysa, upplåta utrymme åtint ska i hôjs nô släjkt gåmmolt sattyginte ska jag spara/upplåta utrymme åt några sådana gamla 'skit'saker
hôjsgôngsamling byggnader som hörde till en ägare i en fäbodt.ex. stôrhôjs, mjôlkstuga, fjås, lite lada fô hackslog, swalä
hôjtaropawänn hôjtär du ti?varför ropar du?
holupphöjd markyta
hôlhålann add jätt hôl ti brackenhan hade ett hål i byxan
hôlahålaann kröp nidi hôlnhan kröp ned i hålet
hôldhåll, riktningdu få fôll gå a nô ant (jätt anna) hôlddu får väl gå i en annan riktning
hôlda, huldehålla, hållitnog a i då hulde onom fô mer, ä hôld uppå än, hôld tjäftem åv de!nog har jag trott honom om mer, det håller uppe än (regn, snö) håll käften!
hôlkmuddann hadd nätt ôjt hôlka på trôjenhan hade nött ut muddarna på tröjan
hôlkôkseen speciell yxa
hôlltahaltao hôltedhon haltade
hôllthalthästn e hôllthästen är halt
hôlmarekognoscera inför jakt
hôlmäholmeä stog jäno stuga ôjtå hôlmandet stod en stuga ute på holmen
hônkaBaggJärk hônked hästa då dämm add kwarko
hôrgastänganordning på dörr; järn´ribba´ fastsatt i ena änden i ögla på dörren, den andra har hål som träs över märla och kil sätts i. Även tjatig, retsam person
hôrkaorkai hôrkänt jär ä idagjag orkar inte göra det i dag
hôrkeslosorkeslösi kännär me wäl hôrkeslosanjag känner mig alldeles orkeslös
hôrvilörfildu ska få de jänn hôrvil sô du dansär kringkring!
hosthösti hostesi höstas
hostughostigkulla wa sô hostugflickan var så hostig
hôwdao for å hôwda nidättär källärtrappenhon ramlade med huvudet före nedför källartrappen
hovderaberäkna 'på en höft', taxeraann hovdered hur mytje fre ä skull gå ahan beräknade hur mycket höfrö det skulle gå åt
hôwwoskalleo slog se ti hôwdehon slog sig i skallen
hôwwojöromyr i skalleni wart sô hôwwojörom sô i tror i måst lägg me litä
jag blev så yr så jag tror jag måste lägga mig en stund
hôwwo/klädä/sjalettsätt å di klädä!
sätt på dig sjaletten!
hugolosovillig, liknöjd
hugoloskurkur sum int kam hem på kväldn -te kwäldemkor som inte kom hem på kvällen
hugti jettänt hugt jär äjag ids (?) inte göra det
hujaropa, hojta, prata högt, väsnasdämm hujed nidi gatnde hojtade nere på vägen
"hundfis ô wäling"uttryck då någon tyckte man tjatade om mat"wänn få wi fô mat? -Hundfis ô wäling""Vad blir det för mat? -Hundfis och välling"
hungrughungrigi e wale hungrugjag är jättehungrig
huppahoppai wart sô glad sô i kund a huppa uppa Gudä, o kamm huppendes
huppstur-äruppspelt-a
hurja hur då! Hur?ja säkert! Vad sa du?
hurves   huttra
huräwaändåä länt bi nô huräwa!det blir nog inget ändå!
husätoaletto skull gå på husähon skulle gå på toa
hutå hut a de!
huxaförtrollanôn mått full ha huxa de!någon har visst förtrollat dig!
hyddjäskogshyggewa jott ä e mä kalhyddjendet är fult med kalhyggen
"håkå, håkå"uttryck
håmmorhammare
hårbiskafläta
hårdläjvaförstoppadann e hårdläjva, stackarnhan är hård i magen
hårdtjäfta (om häst)
hårgålhårrem, päls
hårohässla, -ursandödla, -or
hårtjäst/ hårtjesthårtest, slinga av hår
hårugbehårado wa lônghårughon hade långt hår
håsstundlägg de jäna hås, wätelägg dig en stund vetja
håso, häsedglida, gledo häsed nid frå lassehon gled ner från (hö)lasset
håssa, hôssa(hån)skratta
häft åv(knappt om tid)i häftänt åv byrjadet är ingen idé att börja
häftahindranu häftär i de ônu hindrar jag dig också
häjderaatt tokasti kunn häjdera!
häjsnöverraskad/räddi wart sô häjsnjag blev så rädd
häl hamäktar med? klarar inte haä e sô warmt sô i hälänt ha suckur på medet är så varmt så jag klarar inte av att ha strumpor på mig
häl ôjtstå ut, härda utä e barä ti häl ôjt, i hälänt wäntadet är bara att stå ut, jag orkar inte vänta
hälkrättjao såt hälkrättjahon satt på huk, grensle över hälen
hällhelleri a fôll int djort ä hälldet har väl inte jag  gjort heller
hälldärhellrei åkär hälldär ti Stôckhôlm än ti nô ôjtlandjag åker hellre till Stockholm än utomlands
hänklärhängslen
hännthändig, vanann wa sô hännt ann da sôhan var så händig
häre/håroharefick´nt ni nôn häro idag?skjöt ni ingen hare idag?
härvel  =knäppbuttjenhanddriven vinda med inbyggt räkneverk då man gör garnhärvor
häsja (v. sub.)att hässja,höhässjawi hjôlftes a ô häsja,       ä e tri gôlv ti häsjenvi hjälptes åt att hässja, hässjan är tre 'golv' lång
hättamössasätt å de hätto!sätt på dig mössan!
hättlosutan mössa'jänn hättlosan dag''något osannolikt händer'
häv attstänghäv att luko du!kan du stänga luckan!
häv di jot!kom hit (genast)!
häv di jädo!stick härifrån!
häv stakasta/tömma bort, ha iväghäv sta ä da atta knôjtn töm ut det där bakom knuten
häv de stage dig iväghäv di sta ô djär färdut ä da nuge dig iväg och gör klart det där nu
häv sundha sönderhäv'nt sund äda! ha inte sönder det där!
häv uppöppnahäv upp glasä duöppna fönstret du
häv yr, häv yr setömma, säga (otrevliga) sakerhäv yr bytto, o da kann då fôll häv yr se wänn summ hälsttöm hinken, hon kan då säga vad som helst
häwlebra, ´fett´ä want sô häwle hema
vi hade det inte så fett hemma
häwlär/häwla2 stänger att lasta på, bars av 2 personerta dämm da häwla duta i stängerna där du
hör ättärfrågahör ättär du um ä finns nôgär kwärrofråga du om det finns några kvar
hötahyttaann höted a me mä nävånhan hytte åt mig med näven