G

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
gaddstigjänn härå kan gadda
galefeljänt nô gale nu, dra ti galegör inte något dumt nu, få i fel strupe
galldärgallerann skull nog sit att galldär anndaden där skulle nog sitta inne (bakom galler)
gallkuko som inte blir dräktig
gammbälnålderdomengammbäln hôll ô tar me
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
jag håller på att bli gammal
gamblärääldreann e gamblärä än ihan är äldre än jag
gammälgôssäungkarl
gammälkullaungmö
gammäljärkHin Onde
gammälmodugomoderno add jänn gammälmodugan tjosslahon hade en omodern kjol
ganngarntjöp gann sô ska i stick de jätt suckpar
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
köp garn ska jag sticka dig ett par strumpor
gatavägRuben bor nidättär KôrsgatnRuben bor nerefter Korsgatan/Korsvägen
glanskäjsblankisann slog ikull se på glanskäjsn
han halkade omkull på blankisen
glapeöppetä e sô glape mä fô kôrtär gardinärdet blir så öppet med för korta gardiner
glasogurglasögoni a glämmt åv glasogur hema
jag har glömt glasögonen hemma
glasä -efönstretputs glasä, titt ôjt geinom glasä-eputsa fönstret, titta ut genom fönstret
gliablänka, skina?ruttjen wa sô stjitug sô ä glied åv nomrocken var så smutsig att det blänkte om den
gliffaspricka i vägg
glimsfel, slå slintä slog glimsdet slog slint
glindraglittraogur glindred summ stiärnurögonen glittrade som stjärnor
glint
gliparevaann add jäna glipo te brackenhan hade en reva i byxorna
glis, grisgleso add glist milla tandomhon hade glest mellan tänderna
glisakisaann glisedhan kisade
glishôlur, -gropärsmilgropar
glohybanyfiken/besvärad
glosafläckä wa glosur på glasä
det var fläckar på fönstret
gluffa (?)håla i vägen
glufsa, glufsugoförsiktig
glugg, gluddjenglugg, gluggenann muked ôjt dynjo te gluddjenhan mockade ut dynga i gluggen
´gluggtappär´"Jäkla gluggtappär!" sa dämm då mann wa nyfitjen (ättär Elviro)
glunkasi hödd glunkas umm nô släjktjag hörde talas om något sådant
glutrasmåskratta
glåmo, glåmedstirra nyfiketnu kumm o da ô glåmärnu kommer hon den där och är nyfiken
glåmugse blek uto såg då sô glåmug ôjt o da sôhon såg då så blek ut hon så
gläm åvglömmao trodd um o hadd glämt åv ô bräjd åv spisnhon funderade om hon glömt stänga av plattan
glämskglömsknog a wurte sô glämsk sônog har hon blivit glömsk
gnag (se gnågo)tjatagnag int sô fôrbannat!tjata inte så hemskt!
gnaghäl, gnagotären som tjatarä wa jänn riktig gnagotär!det var en riktigt tjatig en!
gnagskuraen som tjatar/är nyfikenjäna riktiga gnagskura er ohon är en riktigt nyfiken/tjatig en
gnagosko
gnagosårskavsårann add gnagosår sô hälär blöddähan hade skavsår så hälarna blödde
gnagotärfrågvis, tjatig
gnagugtjatigann gnoghan tjatade
gnek, gnekagnissel, gnisslaä gneked ti rugålndet gnisslade i gärdsgården
gnilgnissel, oljudwänn gnilär ä ti?vad är det som gnisslar?
gnila, gnallann gniled på fiolnhan gnisslade på fiolen
gnissugotåligkrippen gnissed upp ô nidbarnet for hit och dit
gnistra (långt i)gnistraä gnistred ti spisndet gnistrade i spisen
gnurkasmåskrattaan barä gnurked i ställä fôr ô språka
han bara lät ? i stället för att prata
gnågo, gnog/gnagdä, gnäjeatt tjatai gnog mä Anno att wi skull fäd wävenjag tjatade på Anna att vi skulle göra klar väven
gnäddjagnägga (om häst)hästn gnäddjedhästen gnäggade
gnäjdaspringaan gned atta knôjtnhan sprang bakom knuten
gnälla, gnallgnälla, gnälldesåt'nt ann da da ô gnall hel kwäldnhan satt där och gnällde hela kvällen
go fôrlyckasann wa go fôr ô stôlp byttohan lyckades tippa hinken
god, godär, godärä, godestgod, godare, godasto da kaka wa då godärä än nôga åw dämm arär/aromden där kakan var då godast av dem alla
godangoduken godan wäling du a koka!vilken god välling du har kokat!
gôk!gå!gôk jädo!gå härifrån!
gôl (tjockt L)gul färgo add gôlär låkon, jänn gôlan bil will i ahon hade gula lakan, en gul bil vill jag ha
gôlvgolvfyra stig milla krakom e jätt gôlvmått på hässja
gông, gônjengång, gångenä wa fôst gônjendet var första gången
gôngsirkaskavsår mellan skinkornaä hjôlp mä pärmjöl älldå jänn aldärpinnä um ann a gôngsirko
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
det hjälper med potatismjöl eller en (barkad) pinne av al om man har skavsår mellan skinkorna
gôrvar , också förstärkningsordä gôred yr såre, o e sô gôr trôkugsåret varade, hon är så väldigt tråkig
gôrläpa(hot) såra så att varet rinner, även okvädesord om kvinnai ska gôrläp de! Sårä gôrläpt hel wiko. O da gôrläpa!Såret varade hela veckan.
gôrma, gôrmedgormawänn gôrmär du ti?vad väsnas du om?
gôrovara (ur sår)kni gôredknät varade
gôrkådaä gå´nt tugg ihop gôrkådoen viss sorts kåda kan man inte tugga
gôrsgôssäsyskonlös välbeställd man
gôräwlingkvidd (elritsa)summ man tog yr mörgröpär ex. Brunmöre
Gotrisbjärfäbod
gôttsmakligt, gottä smäked gôtt, ä ent gôtt te witodet smakade bra, det är inte lätt att veta
gramariva åt sig, ta fort
gramsa (långt a)ta pålätt´nt dämm gramsa på ann, ä bi fläckut dålåt dem inte ta på den, den blir fläckig då
gran, gränärgran, granar
granmorstor fin granskog, rent inunder
Granmorgata i Sunnahedwäjen summ gick twässywär sturåkärnvägen som gick över den stora åkern (ned mot tjärn)
gravswäjnägrävling
grasgrässpitä låg ti grasespettet låg i gräset
grashuppagräshoppa/smällare
gretgrätwi gretom ti bänkom
gripon-ähandtag-et, knopp-en
gris, gristgles, glestsir du grist, ell? grist milla slanomser du dåligt, heller? glest mellan slanorna
grôckasmå unggranar=grö,  skrynkla på skinn, otrevlig kvinna
Grodflättgammal lek, man sprätte iväg en groda med hjälp av en bräda lagd över en sten
grôjvoligg å grôjvo, lägg na på grôjvoligga på mage, lägg henne på magen
gruv seoroa sig, känna motvilja införwi gruwedom wôss ô byrjavi kände motvilja inför att börja
gruvsamtmotigt, oroandeä wa gruvsamt byrjadet var motigt att börja
Grypesloknamnä ligg nôgur uppi budärligger någonstans uppe i Norr- /Sörboda
grywlakrypao bôtngrywlär o dahon går på botten den där
grå, gråja, gråjärgrå, gråawan't ä nôgär gråjär stugur summ sto(g) davisst stod det några grå hus där
gråsuckurullstrumpormormor stack gråsuckskaftmormor stickade skaft till ullstrumpor
gräjma, -ogrimma, grimmansätt å kuna gräjmo!sätt grimman på kon!
gräjsgrisa du nôgär gräjsa i år?har du några grisar i år?
gräsasgrimasera, göra minersi hur ann gräses
grättjutojämnt, oländigtä wa sô oförändärle grättjutdet var väldigt ojämn terräng
gräwo, gräwdägräva, grävdedämm fick gräw däjterde fick gräva diken
grön(förstärkningsord)o e grön jäklug te kôjta,  "grön anacka!" sa TravärmesKarinhon är jätteduktig att springa. "Det var som tusan", sa Karin
gröngrön färguke grönär ogur o da a!såna gröna ögon hon har!
grötmôllavisp gjord av årsskott på en tall
guckagökenuke gucka!
guckudämpsnöfall på våren
gudibehag
gudslånäwa rädd um gudslånä
gudägudi wart sô glad sô i hadd kunna huppa uppa gudäjag blev så jätteglad (så jag hade kunnat 'hoppa upp till gud')
gumsäbaggegumsn wa jälokbaggen var elak
gusum"tack fô kaffe ô gusum fô sukrä"
gute a de! gute gute!rätt åt dig!
gå, gick (med g inte j), gått, gänjegå, gick, gåtto gick ättär påstnhon gick för att hämta posten
gå annä går ann du behöwänt djär ätur för dig (?) att du inte behöver göra det
gå stagå'nt sta ô djär de nô nu!
gå umdröjaä gick um jätt helt år
gålgårder ä nôn hema ti gåln? o gick ti gålom ô hjôlft tilär det någon hemma? hon gick runt i gårdarna och hjälpte till
gålbjällanedsättande uttryckjäna sum spring i gålomen som 'springer i gårdarna'
gåleinte värtä e'nt gåle jä nô släjkt, ä e'nt gåle kumm a ann da nô
gålgrasgräs på gårdsplangålgras wart aldrig lôngt
gålmillafrån gård till gårdo gick gålmilla, dämm gick ô hjôlft waran klipp mattslarvur
gåmmol, gamblärä, gammlestgammal, äldre, äldstä wa jätt gåmmolt hôjsdet var ett gammalt hus
gåpo, gäpedgapa, gapade/vara högljuddo gäped sô dämm kund mat nahon gapade så de kunde mata henne
gädda (med g-ljud)gäddafick du nôga gäddo?
fick du någon gädda?
gäjnomgenomo gick gäjnom fôllbärsräjsähon gick genom hallonsnåret
gäjmanäventilationspipa i skorstenä lyst ti gäjmanä, lätt bulln ligg bôrti gäjmannä ô tôrka (ô ättärgrädda)
gäldakastreradämm gälded brännskende kastrerade hingsten
gälkall/gätkall            gätkullavall (-pojke) -kulladämm läst kunärde passade korna
gälkallôkseliten yxa som vallkullorna hade med sig.."knäjf å knäjfskeder å gälsåxe ti gälkuppfäschlom.." Anders Rudén 1928
gäma, gämdgömma, gömdann stog gämd atta ladohan stod gömd bakom ladan
gäm segömma sigwa gämd du de nôgur?var gömde du dig?
gässlaändär gässlogå åt ett annat håll med korna på bete
gäta, gät kunärvalla, valla kornaOlga gätt uppi DansbudärOlga vallade kor i Dansbodarna
gävattraktiv, åtråvärdfäschlom
gäwlao gäwled mä benomhon satt med benen brett isär