D g

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska
da, danär
där
danär står o
där står hon
dafrå, darifrå
därifrån
o kamm dafrå
hon kom därifrån
Dalbyddjärä
invånare i Dalbyn
dambut
dammig
ä wa wale dambut atta dragtjystn
det var väldigt dammigt bakom byrån
dames
därmed
damesô jämt
så får det bli
dammboska
Dansbudär, Dansbudom
fäbod
Olga wa bôrti Dansbuder mä kunär um sumora
Olga var i Dansbodarna med korna på somrarna
darumhov
något så när
das  (långt a)
oj uken lortdas
vilken lortgris!
daska
skur
ä kamm jäna rängndaska
det kom en regnskur
dest
tills
ända dest. Summ Hedmor sa ”Gån’t ni jä frå ska i ta polisn a kär!” ”Fån’t wi kumm inn då dest ann kumm” sa LundErik
ända tills. Som Hedmor sa ”Går ni inte härifrån ringer jag polisen!” ”Får vi inte komma in då tills han kommer” sa LundErik
Digrosbôcken
dilla
ä dillär ô snjogär
det snöar lätt
dimpa, damp, dumpe
falla, föll, fallit
ann damp nid bredda mä me
han satte sig bredvid mig
dis/-är
spene, spenar
o tvätted disa på kuna
hon tvättade kons spenar
diskslarva
disktrasa
o koked diskslarvo ti jänn kastrull
hon kokade disktrasan i en kastrull
dittär
dit, åt det hållet
dittär kannent ann åka
dit kan man inte åka
djidokåda
kåda som är omöjlig att tugga
djirug
idog, arbetsam
du skan´t wa sô djirug kumm ô sätt de litä
du ska inte vara så i farten kom och sätt dig en stund
djisstn
otät
ä låg jäna djistn etja danär
det låg en otät eka där
djisstur
pålar att torka nät på
djop/jop
djup
ä e djoft watn wi Noruddan, ann skan´t så djöpärä än fre e sturt
det är djupt vatten vid Norudden, man ska inte sätta fröer djupare än de är stora
djäro
göra
nog a i ô djäro , djär se teress, djär åv mä slantom
nog har jag att göra, göra sig iordning, göra slut på pengarna
dôjn
dun
kast sta ann da dôjnkuddan!
kasta bort den där dunkudden!
donakäl
redskap
dov
döv, lomhörd
du e fôll jänn riktig dovskrôck du
du hör då ingenting du
dra,drog
börja, började
ann drog te swärja
han började svära
dra ända!
dragmack
en som är tjuvaktig
dragtjysta
byrå
o lagg ä ti yvst lådo ti dragtjysto
hon lade det i översta byrålådan
dragtjäja
dragkedja
dragtjäja add gått sund
dragkedjan hade gått sönder
ti i
fy sjutton!
drigla (långt i)
dregla
krippen drigled
barnet dreglade
drigucka-drirôv
ramsa förr
drikripp
blöjbarn
drikuppä
ej välväxt kalv ex
drisucka
dra drisucko=då blätt man nid se ô lorted nid se ô (tapped stywlo)
”drisucka, drirôv”
ramsa
drit, dritug
skit, lort. Lortig, smutsig
War a du wäre ô drita nid de du e sô dritug. A du drite!
Var har du varit och smutsat ner dig du är så lortig/smutsig. har du skitit!
drog
dryg
ä e jänn drog satä, ä e drogt tri mil dittär
det är en dryg typ, det är drygt tre mil dit
dropränna
takränna
drukna
drunkna
pôjtjen ännes drukned
hennes son drunknade
drupo
droppa
ä druped yr kranen/m
det droppade ur kranen
drupä
droppe
ä hängd jänn drupä frå nasom a nom
det hängde en droppe i hans näsa
dryp
droppe
ta  ann da sist drypen du
ta den sista droppen du
drypla
ramla
uke drypla!
hon bara ramlar
dräjva, drev, drive
driva, drev, drivit
ann hôll ô drejv, ä drev snjo inni fôståvä
han avverkar skog, det drev in snö i farstun
dräma
drömma
i drämd i va räjk
jag drömde jag var rik
dräntja
dränka
ann a dränkt se ti tjännan
han har dränkt sig i tjärn
dräpla
spilla
i dräpled
jag spillde
drög, stakdrög
kälke
ducka, duckur
docka, dockor
a du sô fina ducko
har du så fin docka
duno
dåna
biln duned bôrti wäjen
bilen dånade på vägen
duktärä
doktor
a du wäre bôrta duktärn/duktärem?
har du varit till doktorn?
dumbä
döv person
dummen åv
domna
fotär dummned åv a nom
fötterna domnade på honom
duppa, kaffedupp
doppa,kaffebröd
duppa nu åv ôller sôrtom
doppa nu av alla sorter
dussa (verb,subst.)
skumpa, ett gupp
hjulä for nid ti jäna dusso
hjulet gick över ett gupp
dyngstad
plats för gödsel
fôrr fanns ä jänn dyngstad ti wänn gål
förr fanns det en dyngstad i varje gård
dynja
dynga
ann muked dynjo
han mockade
dyrka
bli dyrare
dågokall
dagsverkare
dånna
svimma
ä e sô man kan dånna, i e sô hungrug sô i hôll ô dånnär
det är så man kan svimma, jag är så hungrig så jag håller på att svimma
dädo
bort
ta dädo katto
ta bort katten
däjna, däjno, dänn,dätt, däjnär
din, ditt, dina
er ä dänn pôjk?
är det din pojke?
däjtjä
dike
ann for nidi däjtjä
han körde i diket
däld
dal, svacka
dälja
svacka, grop
ä wa däljur ti wäjem
det var gropar på vägen
dämm-/mes
de /deras
ä e dämmes hôjs
det är deras hus
dässlom
förvirrad, oredig (vid sjukdom?)
ann for fôll ti dässlom
han visste inte riktigt (vad han sagt)
däwe, -n
fuktigt
o wa däwen um fota
hennes fötter var fuktiga
däwittja=swicka
tapp (i båt)
dö, dog, döje
dö, dog, dött
a du hört Knut a döje?
har du hört att Knut har dött?
dö`pa
döpa
dämm döft na te Eva (uttalas med Ä)
de döpte henne till Eva
dör
dörr
yppen döre
öppna dörren
dörogåte
dörrkarmen
ann lôjted se mot dörogåte
han lutade sig mot dörrkarmen