D

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
da, danärdärdanär står odär står hon
dafrå, darifrådärifråno kamm dafråhon kom därifrån
Dalbyddjäräinvånare i Dalbyn
dambutdammigä wa wale dambut atta dragtjystndet var väldigt dammigt bakom byrån
damesdärmeddamesô jämtså får det bli
dammboska
Dansbudär, DansbudomfäbodOlga wa bôrti Dansbudom mä kunär um sumoraOlga var i Dansbodarna med korna på somrarna
darfyreinnan dessdarfyre wa ann in i bude ô tjöft jänn kuppa mä pålkagrisainnan dess var han in i afffären och köpte en påse polkagrisar
darimilladär i mellan
darumhovnågot så när
das  (långt a)oj uken lortdasvilken lortgris!
daskaskurä kamm jäna rängndaskadet kom en regnskur
desttillsända dest. Summ Hedmor sa "Gån't ni jä frå ska i ta polisn a kär!" "Fån't wi kumm inn då dest ann kumm" sa LundErikända tills. Som Hedmor sa "Går ni inte härifrån ringer jag polisen!" "Får vi inte komma in då tills han kommer" sa LundErik
Digrosbôcken
dillaä dillär ô snjogärdet snöar lätt
dimpa, damp, dumpefalla, föll, fallitann damp nid bredda mä mehan satte sig bredvid mig
dis/-ärspene, spenaro tvätted disa på kuna
hon tvättade kons spenar
diskslarvadisktrasao koked diskslarvo ti jänn kastrull
hon kokade disktrasan i en kastrull
dittärdit, åt det hålletdittär kannent ann åkadit kan man inte åka
djidokådakåda som är omöjlig att tugga
djirugidog, arbetsamdu skan´t wa sô djirug kumm ô sätt de litädu ska inte vara så i farten kom och sätt dig en stund
djisstnotätä låg jäna djistn etja danärdet låg en otät eka där
djissturpålar att torka nät på
djop/jopdjupä e djoft watn wi Noruddan, ann skan´t så djöpärä än fre e sturtdet är djupt vatten vid Norudden, man ska inte sätta fröer djupare än de är stora
djär/jär mä behövai djännt mä o jä jag behöver inte den här
djäro, djord, djortgöra, gjorde, gjortnog a i ô djäro , djär se teress, djär åv mä slantom, o a djort åv mä senog har jag att göra, göra sig iordning, göra slut på pengarna, hon har tagit livet av sig
dôjndunkast sta ann da dôjnkuddan!kasta bort den där dunkudden!
donakälredskap
dovdöv, lomhörddu e fôll jänn riktig dovskrôck dudu hör då ingenting du
dra, drog, dräjedra, drog, dragit
börja, började, börjat
a dämm dräje sta?
ann drog te swärja
har de åkt?
han började svära
dra åvåka, resadämm drog åv te Stôckhôlm i môrgusde åkte till Stockholm i morse
dra ända!ojoj
dragmacken som är tjuvaktig
dragtjystabyråo lagg ä ti yvst lådo ti dragtjysto
hon lade det i översta byrålådan
dragtjäjadragkedjadragtjäja add gått sund
dragkedjan hade gått sönder
dricka, drack, druttjedricka, drack, druckitan a fôll druttje se fullan fôrrhan har väl varit full förut
drigla (långt i)dreglakrippen drigledbarnet dreglade
drigucka-drirôvramsa förr
drikrippblöjbarn
drikuppäej välväxt kalv ex
drisjoka"fick du nog di drisjoka"
drisuckadra drisucko=då blätt man nid se ô lorted nid se ô (tapped stywlo)
"drisucka, drirôv"ramsa
drit, dritugskit, lort. Lortig, smutsigWar a du wäre ô drita nid de du e sô dritug. A du drite!
Var har du varit och smutsat ner dig du är så lortig/smutsig. har du skitit!
drogdrygä e jänn drog satä, ä e drogt tri mil dittärdet är en dryg typ, det är drygt tre mil dit
droprännatakränna
drukna, drukneddrunknapôjtjen ännes druknedhennes son drunknade
drupo, dröp, drupedroppaä druped yr kranemdet droppade ur kranen
drupädroppeä hängd jänn drupä frå nasom a nomdet hängde en droppe i hans näsa
drypdroppeta  ann da sist drypen duta den sista droppen du
dryplaramlauke drypla!hon bara ramlar
dräjva, drev, drivedriva, drev, drivitann hôll ô drejv, ä drev snjo inni fôståvähan avverkar skog, det drev in snö i farstun
drämadrömmai drämd i va räjkjag drömde jag var rik
dräntjadränkaann a dränkt se ti tjännanhan har dränkt sig i tjärn
dräplaspillai dräpledjag spillde
drög, stakdrögkälke
ducka, duckurdocka, dockora du sô fina duckohar du så fin docka
dug ákunna görai dug'nt a få upp kurtjenjag klarar inte att få upp korken
dunodånabiln duned bôrti wäjenbilen dånade på vägen
duktärädoktora du wäre bôrta duktärn/duktärem?har du varit till doktorn?
dumbädöv person
dummen åvdomnafotär dummned åv a nomfötterna domnade på honom
duppa, kaffeduppdoppa,kaffebrödduppa nu åv ôller sôrtomdoppa nu av alla sorter
dussa (verb,subst.)skumpa, ett gupphjulä for nid ti jäna dussohjulet gick över ett gupp
duwen, duwnandåligt tillstånd, olustigi kännär me sô duwnan sô i tror i går heemjag känner mig så olustig så jag tror jag går hem
dyngstadplats för gödselfôrr fanns ä jänn dyngstad ti wänn gålförr fanns det en dyngstad i varje gård
dynjadyngaann muked dynjohan mockade
dyrkabli dyrare
dågokalldagsverkare
dånnasvimmaä e sô man kan dånna, i e sô hungrug sô i hôll ô dånnärdet är så man kan svimma, jag är så hungrig så jag håller på att svimma
DåwärdanDavid-dagen 25 juni"Dåwärdan skull dämm stäng rugåla", sa Rustas Morpå David-dagen skulle man stänga (laga, sätta upp) gärdsgårdar
dädobortta dädo kattota bort katten
däjka, däjtjt, däjtjtdika, dikade, dikat
däjna, däjno, dänn,dätt, däjnärdin, ditt, dinaer ä dänn pôjk?är det din pojke?
däjtjädikeann for nidi däjtjähan körde i diket
dälddal, svacka
däljasvacka, gropä wa däljur ti wäjemdet var gropar på vägen
dämm/-esde /derasä e dämmes hôjsdet är deras hus
dässlomförvirrad, oredig (vid sjukdom?)ann for fôll ti dässlom
han visste inte riktigt (vad han sagt)
däwe, -nfuktigto wa däwen um fotahennes fötter var fuktiga
däwittja=swickatapp (i båt)
dö, dog, döjedö, dog, dötta du hört Knut a döje?har du hört att Knut har dött?
dö`padöpadämm döft na te Eva (uttalas med Ä)de döpte henne till Eva
dör, dörärdörr, dörraryppen döreöppna dörren
dörogåtdörrkarmann lôjted se mot dörogåtehan lutade sig mot dörrkarmen