B g

Ord på Oremål                                      På svenska                                  Mening på Oremål                                    På svenska
bakotrug
baktråg
baksäjda
baksida
ann står på baksäjdo
den står på baksidan
baktjôlkskullur
jänntapp summ hôll flåkon/skryndo på plass
Balldupp
jänn tjännä på Svantes stjiftä
namnet på en tjärn på Svantes skifte
banko stôrr= mytje stôrr
ann da jän swäjnen e banko stôrr
en av grisarna är mycket större
bar, bor
börja, sätta igång
ä bar te snjoga
det började snöa
barkär sta
går på tok
ä kann bark sta wôrt summ hällst
det kan gå hur som helst (illa)
barnsklig
barnslig
e du då wäl barnsklig!
att du är så barnslig!
basa
smörja/uppvärma, ge stryk
i ska bas de!
jag ska ge dig stryk!
bassman
bassusmat/barsöls-mat
dämm kamm mä bassusmat ti jäna emaljera kruko
de kom med mat till den nyblivna modern i en emaljerad hink
batna
läka
ä bjär fôll te batna
det kommer väl att läka
benfatig
knäsvag
i wart sô benfatig
jag blev så svag i benen/knäsvag
bekum
ä bekam´nt na nô
det gjorde henne inget
benkalv
vadmuskel
berglärka
lättfotad dam??
si ôjt summ jäna berglärka
bess
tigga
hundär få´nt bess wi bolä
hundar får inte tigga vid bordet
bessla
tränsa
ann bessled hästn
han tränsade hästen
bestå
bjuda på, hålla med
dämm bestod int mä dä häll
de bjöd inte ens på det
bet
i e bet te fôklara
jag kan inte förklara
betjytta
nyfiken
bia, biug  (om småflickor)
stridig, envis
o e jäna riktig bia o da
hon är inte lätt att ha att göra med
bik (långt i)
beck
ä a bikå ihop
det har fastnat ihop
bilda (motsats obilda)
belevad, väluppfostrad
bilka
ingift faster eller moster
da kumm morbrorsbilka
där kommer morbrors fru
bille
billig
ä wa willt bille
det var jättebilligt
bisman
besman (våg)
bismia/besmia= betjytta
vill ha reda på, nyfiken
ann wa sô bismia/betjytta
han var så nyfiken
bi`stjärma
beskärma, beklaga sig
bi`swära
nyfiken
o e sô biswära o da sô, jännt na nô kunnut
hon är så nyfiken, ge henne inga upplysningar
bit
3 meters längd
bjoda, böd, bjude
bjuda, bjöd, bjudit
ska i bjod de på jänn sôjp? O böd dit ann
ska jag bjuda dig på en sup? Hon bjöd dit honom
bjônn/-a
björn/ sätta ihop
ann bjônned ihop stucka mä jänn patentbjônn (summ drog a båd hôldom)
han satte ihop stockarna med en ’patentbjörn’
Bjônnswidobôcken
bjär
berg
ä ljosnär atta bjärer/bjärom
det ljusnar bortom bergen
bjäro
bära
a du bure hem ä da sjôlv?
bjärs wi se
oja sig
o bar wi se ywär jänn kripp
hon ojade sig över barnet
bjär se a´
bära sig åt. ta sig till
ann bar se a sô jäkla dummt.  hu ska i bjär me a mä na?
han bar sig väldigt dumt åt. vad ska jag ta mig till med henne?
bjär te
kommer att
ä bjär fôll te rammäl nid
det kommer väl att ramla ned
bjär åv
åka, sticka iväg
o a bure åv te marknan, ä bar åv sô fan ättär
hon har åkt till marknaden, stack iväg med en väldig fart
bladra
pladdra
uke bladärtacka!
hon kan pladdra hon!
blicka
bläck
dämm skrev mä blickpennur ti skolan fôrr
förr skrev de med bläckpenna i skolan
blicka
ett platt järn med hål i
ann blicked stjifter
han märkte ut skiftena
blik
bleck
ann lagg imilla blik då ann kôppled ihop tjôlka
blôck
matt i färgen.            T-formad ställning att resa mot kolmilans yttervägg till stöd för stybb att täta med
blog
blyg
o e blog, krytjeln
hon är blyg, stackaren
blôk sta
dra iväg häftigt
blot
mjuk
blot ô fin
mjuk och fin
blotbullä
mjukt matbröd
blotgubbä
moget hjortron
blotgubbär wa sô klenär
de mogna hjortronen smakade illa
blotmassär
videkissar
kulla plucked blotmassär
flickan plockade videkissar
blôtna
blötas upp
blôtwädär
töväder
blyåspenna
blyertspenna
blå, blåjär
blå, -a
ann add blåjär brackur
han hade blå byxor
blånna
himlen blir mörkare, man väntar regn
ä blånnär ostywär
det mörknar österut
blåoga
blåtira
uken a give di ä da blåoga?
vem har givit dig det där blåögat?
blåsa, bles, bläse
blåsa, blåste, blåst
ä a bläse kôllt flede dågo
det har blåst kallt flera dagar
blåskåpo
ä e då blåskåpo wäl!
det vill bara jävlas (åt mig)
bläckur
när man huggit bort lite av barken
blädra
bläddra
o blädred ti tidninje
bläsa
panna
ann hadd jäna plito uppi bläsn
han hade en finne i pannan
blät nid se
bli våt
a o blätt nid se att?
har hon blivit våt igen?
bôcken, bôckan
backen
boga
rik
jänn karr summ e boga
en man som är rik
bog åv
känna ett tvingande behov
ä bogär åv me
bok, bökär
bok, böcker
i ska lämmen att botje i môrgo
jag ska lämna tillbaka boken i morgon
boka
böka, härja?
bok ti
lassa i, vräka i
si hur an bokär ti se
se hur han lassar i sig (mat etc)
bol
bord
o add duka bolä
hon hade dukat bordet
bôldä
böld
ann hadd jänn bôldä atti rôven
han hade en böld i baken
bôlja (verb, subst.)
låta illa, bula
ann bôljed summ jänn uksä, ä wart jäna bôljo te biln
han bölade som en oxe, det blev en bula på bilen
bôljna
svälla upp, bågna
ä bôljned da sticka hadd gått in
det svall upp där stickan gått in
bôll
boll
dämm sparked bôll ôjtå gålem
de sparkade boll ute på gården
bômb
litet barn  ?
bômba
att gunga, gunga till småbarn
bomärtjä
bomärke som visade vem ägaren var
bondä
bonde
ann tog upp pärur a bondam
han tog upp potatis åt bonden
bôngen
rädd av sig, feg
o da wa´nt sô bôngen
hon var inte rädd av sig
bôr
borr
bôrga
handla på krita
o ent betrodd ô bôrga
hon får ingen kredit
bôrlägär
i känner me bôrlägär
jag känner mig så stel och dålig
bôrrä
en het, elak person
wänn e ä da fô jänn bôrrä då?
bôrt
bort
ann for hem ô bôrt wänn dag
han reste hem och bort varje dag
bôrtafôr
bortom
ann bor bôrtafôr såje
han bor bortom sågen
bôrtglämd
bortglömd
ä låg jänn bôrtglämd wôttä ôjto brona
den låg en bortglömd vante på förstukvisten
bôrtära
bortåt, närmare
ä wa bôrtära träte styttjen
det var närmare trettio stycken
bôrtättär
bôrtywär
ska du fi mä me bôrtywär ô titt på fulär?
vill du följa med och titta på fölen?
bôrtywära
omkring, cirka
ä kôstär fôll bôrtywära träti kronur
det kostar väl omkring trettio kronor
bôs
skräp
ä bi sô bôsut åv widem
det blir så mycket skräp av veden
bôskä
buske
ann stog ô pissed atta bôskan
han pinkade bakom busken
bôstä
borste
bôtn, bôtna
botten, bottna
i bôtnänt jänär
jag bottnar inte här
bracka
byxa
a du stjite ti bracken (-o)?
bradd
kant
ä gick uppa braddn. Ä wa högär snjobraddär
det gick upp till kanten. Det var höga snöplogkanter
brandstod
försäkringsavgift
a du biktålo brandstodn?
har du betalat försäkringen?
breddamä
bredvid
ann lagg se breddamä me
han lade sig bredvid mig
bres ywär
bred över
o brest ywär krippen tättjä
hon bredde täcket över barnet
brôjd
brud
o add brôjdkrono på se
hon hade på sig brudkronan
brôjn, brôjna, brôjnär
brun, bruna
o add brôjnär arma
hon hade bruna armar
brôjsug
grinig
kôrs uken brôjsug satä ä da wa!
det var en grinig en det där!
brokvist
förstukvist
o hängd ôjt matto på brokvistn
hon hängde ut mattan på förstukvisten
brot se
sträcka på sig, vara mallig
ann gick ô bröt se
brota
bryta
brôtotôpp??
toppbrott
brudd/-är
grodd/-ar
o brudded åv pärur
hon tog av groddarna på potatisen
bråd
tidig
o wa bråd, ann kamm brått ann
hon var tidig, han kom tidigt han
bråd åv
likna
an brådär åv morfara
han liknar morfar
bråklås
bråkig unge
å uke bråklås!
bråsska
bråttom, skynda sig
jännt de nôga bråssko!
det är inte så bråttom!
brått
överraskad
bråttum
bråttom
o add sô bråttum o da sô
hon hade visst bråttom
bräck åv
nog ska wi fôll bräck åv ann da!
brädä, brädur
bräda, brädor
ann a brädsläje lado
han har klätt ladan med brädor
bräjda
vrida
o bräjded widjur  te kwasträjs
hon vred vidjor till kvastris
bräkär, bräked
braka, brakade
ä bräked ti skojen då äljen kamm kôjtendes
det brakade i skogen då älgen kom springande
brässlär
nödfoder åt korna
dämm blanded agnär, löv, sôlt ô hetwatn
de blandade agnar, löv, salt och varmvatten
brätja
bräka
bröja
brunstig
i tror katta e bröja
jag tror att katten löper
Bröluppdäjkan
bröspit
brödspett att hänga brödkakor på
bu
bo, rede
jätt fugälbu
ett fågelbo
buck se
bocka sig
o bucked se nid
hon böjde sig ned
buck, buttjen
bock, bocken
wi åtom bucktjöt
vi åt rådjurskött (eller getkött)
bude
affären, vedboden, matboden
Budkallär
invånare i Norr- och Sörboda
bugosåg
bågsåg
buje
båge
buklug
bucklig, bågna
ä bukled på säjdur a kuna
det bågnade på kons sidor (av kalven i magen)
bura
hål på utetoa
ä wa jäna lite bura a krippom
det var ett litet hål för barn
buro (subst.)
’typ’= ohederlig, otrevlig
jänn riktig buro
buro (verb)
borra
buro ättär watn
borra efter vatten
busa
flöda, rinna
ä busär ywär, ä kamm jänn bus
buttas
knuffas
butt’nt kull me!
knuffa inte omkull mig!
byddja
bygga
byglas
blänga
wa ann da bygles då
vad han blänger
bylinka
byrja, byrjed
börja, började
uke nô fôlk a byrt åv mä
byssa
bössa
bysstjä
 ’sällskap’
wänn e ä da fô bysstjä summ kumm?
bysta, bystär     (se läjnbysta)
(knacka över kant)
o bysted läjnä
hon häcklade linet
bytta
hink
häv full bytto mä watn
fyll hinken med vatten
båja
föra oväsen
dämm kamm båjendes ôjti gatn, sa Blixtmor
båko, bäked
baka, bakade
dämm bäked styttjer igår
de bakade stycken igår
båkobol
bakbord
båkostör
lång rund stång att rulla upp tunnbröd på
o linded brökako kring båkostörn ô rulled ôjt na inni bakugnen
hon lindade på tunnbrödkakan på stången och rullade ut den i ugnen
bår
barr
bå`rack
båssa
i seldon
sätt å ann båsso
bäck, bättjen
bäck, bäcken
bäjda
bida
i bäjdänt på pannkako
jag är inte mätt länge av pannkaka
bäjta
bita
ä ska slåss då ä e dagg, då bäjt ä bäst
man ska slå (med lie) då det är dagg, då biter det bäst
bäkla
spreta
ann bäkled mä benom
han spretade med benen
bälla
kunna
nog bäll du äd, wänn bällt i …jär wässt ann bäll/d/är
nog kan du det, vad kunde jag….göra tvärtom
bändur
klövjekorgar
bärarma
bararmad
o wa bärarma
hon var bararmad
bärda
an dog ti bärdo
han dog i kräfta (cancer)
bäremos
sylt
o tömd ti bäremos ti stannfatä
hon tömde i lingon i den stora tunnan
bärfota
barfota
krippär sprang bärfota
barnen sprang barfota
bärhôvda
barhuvad
sätt åv de hätto, du skan´t gå bärhôwda då ä e sô kôllt ôjtä
sätt på dig mössan, du ska inte gå barhuvad då det är så kallt ute
bärra
ann bärred mä armom
han höll armarna från kroppen
bärt
barmark
ä e bärt
bättär
bättre, finare
an e fôll åv ar bättär fôlk
han är finare folk än vi
börde
lass, packning
dämm lagg jäna börde på häwla
de lade på ett lass på stängerna
bördsäck
 ’säck’ av skinn att bära barn i på ryggen
böta, böted
gå/köra fram en bit i taget med last
ann böted fram wärtjä