B

OREMÅLSVENSKAMENING PÅ OREMÅLMENING PÅ SVENSKA
bakotrugbaktråg
baksäjdabaksidaann står på baksäjdoden står på baksidan
baktjôlkskullurjänntapp summ hôll flåkon/skryndo på plass
Ballduppjänn tjännä på Svantes stjiftänamnet på en tjärn på Svantes skifte
banko stôrr= mytje stôrrann da jän swäjnen e banko stôrren av grisarna är mycket större
bar, borbörja, sätta igångä bar te snjogadet började snöa
barkär stagår på tokä kann bark sta wôrt summ hällstdet kan gå hur som helst (illa)
barnskligbarnslige du då wäl barnsklig!att du är så barnslig!
basasmörja/uppvärma, ge stryki ska bas de!jag ska ge dig stryk!
bassman
bassusmat/barsöls-matdämm kamm mä bassusmat ti jäna emaljera krukode kom med mat till den nyblivna modern i en emaljerad hink
batnaläkaä bjär fôll te batnadet kommer väl att läka
bekwäm, -a, -an, -ärbekvämuke bekwäma sôffo du a, uken bekwäman fåtölj ä jä wa, bekwämärä brackur finns intvilken bekväm soffa du har, vilken bekväm fotölj det här var, bekvämare byxor finns inte
benfatigknäsvagi wart sô benfatig
jag blev så svag i benen/knäsvag
beku'mä bekam´nt na nôdet gjorde henne inget
benkalvvadmuskel
berglärkalättfotad dam??si ôjt summ jäna berglärka
besstiggahundär få´nt bess wi bolä
hundar får inte tigga vid bordet
besslatränsaann bessled hästn
han tränsade hästen
bestjärma beklaga sigo bestjärmed se ywär pôjtjemhon beklagade sig över pojken
beståbjuda på, hålla meddämm bestod int mä dä hällde bjöd inte ens på det
beti e bet te fôklarajag kan inte förklara
betjyttanyfiken
bia, biug  (om småflickor)stridig, enviso e jäna riktig bia o dahon är inte lätt att ha att göra med
bik (långt i)beckä a bikå ihopdet har fastnat ihop
biktålåbetalai kan'nt biktålå kann i få bôrga?jag kan inte betala kan jag få skriva upp/ köpa på krita?
bilda (motsats obilda)belevad, väluppfostrad
bilkaingift faster eller mosterda kumm morbrorsbilkadär kommer morbrors fru
billebilligä wa willt bille
det var jättebilligt
bismanbesman (våg)
bismia/besmia= betjyttavill ha reda på, nyfikenann wa sô bismia/betjyttahan var så nyfiken
bi`stjärmabeskärma, beklaga sig
bi`swäranyfikeno e sô biswära o da sô, jännt na nô kunnut
hon är så nyfiken, ge henne inga upplysningar
bit3 meters längd
biwåjen
bjoda, böd, bjudebjuda, bjöd, bjuditska i bjod de på jänn sôjp? O böd dit annska jag bjuda dig på en sup? Hon bjöd dit honom
bjônn/-abjörn/ sätta ihopann bjônned ihop stucka mä jänn patentbjônn (summ drog a båd hôldom)han satte ihop stockarna med en 'patentbjörn'
Bjônnswidobôcken
bjôrkbjörkbjôrtje/bjôrkär a släje ôjtbjörken/björkarna har slagit ut
bjôrksötabjörksavo tapped bjôrksöto ti jäna flaskohon tappade björksaven i en flaska
bjärbergä ljosnär atta bjärer/bjäromdet ljusnar bortom bergen
bjäro, bar, burebäraa du bure hem ä da sjôlv?har du burit hem det där själv?
bjärs wi seoja sigo bar wi se ywär jänn kripp
hon ojade sig över barnet
bjär se a´bära sig åt. ta sig tillann bar se a sô jäkla dummt.  hu ska i bjär me a mä na?han bar sig väldigt dumt åt. vad ska jag ta mig till med henne?
bjär tekommer attä bjär fôll te rammäl nid, ä bjär te snjog ywärdet kommer väl att ramla ned, det kommer att snöa över
bjär åvåka, sticka ivägo a bure åv te marknan, ä bar åv sô fan ättärhon har åkt till marknaden, stack iväg med en väldig fart
bladrapladdrauke bladärtacka!hon kan pladdra hon!
bladärkallman som pratar mycket
blickabläckdämm skrev mä blickpennur ti skolan fôrrförr skrev de med bläckpenna i skolan
blickaett platt järn med hål iann blicked stjifterhan märkte ut skiftena
blikbleckann lagg imilla blik då ann kôppled ihop tjôlka
blôckmatt i färgen.            T-formad ställning att resa mot kolmilans yttervägg till stöd för stybb att täta med
blôdrabubbla
blogblygo e blog, krytjelnhon är blyg, stackaren
blôk stadra iväg häftigt
blotmjukblot ô finmjuk och fin
blotbullämjukt matbröd
blotgubbämoget hjortronblotgubbär wa sô klenär
de mogna hjortronen smakade illa
blotmassärvidekissarkulla plucked blotmassärflickan plockade videkissar
blôtnablötas upp
blôtwädärtöväder
blunda, blundedblunda, blundade. Slumrao blunded till jätt slaghon slumrade till en stund
blundduckablunddockao önsked se jäna blundduckohon önskade sig en blunddocka
blyespennablyertspenna
blå, blåjärblå, -aann add blåjär brackurhan hade blå byxor
blånnahimlen blir mörkare, man väntar regnä blånnär ostywär
det mörknar österut
blåogablåtirauken a give di ä da blåoga?
vem har givit dig det där blåögat?
blåsa, bles, bläseblåsa, blåste, blåstä a bläse kôllt flede dågodet har blåst kallt flera dagar
blåskåpoä e då blåskåpo wäl!det vill bara jävlas (åt mig)
bläckurnär man huggit bort lite av barken
bläjma
blädrabläddrao blädred ti tidninje
bläsapannaann hadd jäna plito uppi bläsn
han hade en finne i pannan
bläta, bläted, blättlägga i blöta du lagt iblät lôjtfistjen?har du lagt lutfisken i vatten?
blät nid sebli våta o blätt nid se att?har hon blivit våt igen?
bôckä, bôcken, bôckan, bôckärbacke, backen, backar
marken
ä wa jänn drog bôckä, ann da bôcken e ä katut ta se uppfôr, o släfft kuppan nido bôckandet var en dryg backe (att gå uppför), den där backen är det drygt att ta sig uppför, hon släppte ner påsen på marken
bôckam, bôckombacken, backarna (dativ)o hödd jänn bil atta bôckam, bôrta bôckom a dämm brute jänn nyan skogsbilwäghon hörde en bil bakom backen, bortom backarna har de gjort en ny skogsbilväg
bogarikjänn karr summ e boga. Ann kumm frå jätt boga hemanen man som är rik. Han kommer från ett rikt hem
bog åvkänna ett tvingande behovä bogär åv mejag måste gå på toa
bok, bökärbok, böckeri ska lämmen att botje i môrgojag ska lämna tillbaka boken i morgon
boka, bokedböka, härja?swäjnen boked ti halmemgrisen bökade i halmen
bok tilassa i, vräka isi hur an bokär ti sese hur han lassar i sig (mat etc)
bol, bolä, bolombord, bordet, bordeno add duka bolähon hade dukat bordet
bolagsbolnär man lade fram sina olika matsäckar man hade med till t ex skogskojan
bôldäböldann hadd jänn bôldä atti rôvenhan hade en böld i baken
bôlja (verb, subst.)låta illa, bulaann bôljed summ jänn uksä, ä wart jäna bôljo te biln
han bölade som en oxe, det blev en bula på bilen
bôljnasvälla upp, bågnaä bôljned da sticka hadd gått indet svall upp där stickan gått in
bôllbolldämm sparked bôll ôjtå gålem
de sparkade boll ute på gården
bôlmaryka, rökaann stog da ô bôlmed, ä bôlmed yr skôrstenhan stod där och rökte, det rykte ur skorstenen
bômblitet barn  ?
bômbaatt gunga, gunga till småbarn
bomärtjäbomärke som visade vem ägaren var
bondäbondeann tog upp pärur a bondam
han tog upp potatis åt bonden
bôngenrädd av sig, fego da wa´nt sô bôngenhon var inte rädd av sig
bôrborr
bôrgahandla på kritao ent betrodd ô bôrgahon får ingen kredit
bôrlägäri känner me bôrlägärjag känner mig så stel och dålig
bôrläpa ?
bôrräen het, elak personwänn e ä da fô jänn bôrrä då?
bôrtbortann for hem ô bôrt wänn daghan reste hem och bort varje dag
bôrtatillann a flytta bôrta systre säjnahan har flyttat till sin syster
bôrtafôr, bôrtabortomann bor bôrtafôr/bôrta såjehan bor bortom sågen
bôrtglämdbortglömdä låg jänn bôrtglämd wôttä ôjto brona
den låg en bortglömd vante på förstukvisten
bôrtiborta io bor bôrti Östanvikhon bor (borta) i Östanvik
bôrtäbortawa o hema då du wa dit? nä o hadd wäre bôrtä hel danvar hon hemma då du var dit? nej hon hade varit borta hela dagen
bôrtärabortåt, närmareä wa bôrtära träte styttjendet var närmare trettio stycken
bôrtättärann for bôrtättär Kôrsgatn
bôrtywärska du fi mä me bôrtywär ô titt på fulär?
vill du följa med och titta på fölen?
bôrtywäraomkring, cirka, bortåtä kôstär fôll bôrtywära träti kronur. Birgit åkt bôrtywära Sunnahe på Oremålä det kostar väl omkring trettio kronor. Birgit åkte mot/till Sunnanhed till Oremålsträffen
bôsskräpä bi sô bôsut åv widem
det blir så mycket skräp av veden
bôskäbuskeann stog ô pissed atta bôskan
han pinkade bakom busken
bossabrunstig (om svin)sudda e bossasuggan är brunstig
bôstäborste
bôtn, bôtnabotten, bottnai bôtnänt jänärjag bottnar inte här
bracka, brackurbyxa, byxora du stjite ti bracken (-o)?har du skitit på dig?
braddkantä gick uppa braddn. Ä wa högär snjobraddärdet gick upp till kanten. Det var höga snöplogkanter
brandstodförsäkringsavgifta du biktålo brandstodn?har du betalat försäkringen?
branngôlorange, brandgulo hadd jänn branngôlan sjarfhon hade en orange halsduk
breddamäbredvidann lagg se breddamä mehan lade sig bredvid mig
bres ywärbred övero brest ywär krippen tättjähon bredde täcket över barnet
bringatvungeno wart bringahon blev tvungen
brinna, brann, brunnebrinna, brann, brunnitä brinn!det brinner!
brôjdbrudo add brôjdkrono på sehon hade på sig brudkronan
brôjn, brôjna, brôjnärbrun, brunao add brôjnär armahon hade bruna armar
brôjnäbryneann sputted på brôjnehan spottade på brynet
brôjsuggrinigkôrs uken brôjsug satä ä da wa!
det var en grinig en det där!
brokvistförstukvisto hängd ôjt matto på brokvistnhon hängde ut mattan på förstukvisten
brôms, brymsärbroms, bromsar. Stickande insekt eller bromsar på ex bilhästn wa wäl ôjtsatt fô brymsahästen hade många bromsar på sig
brymsa, brymsedbromsa, bromsadean brymsed så grusä sprutedhan bromsade så gruset sprutade
brot sesträcka på sig, vara malligann gick ô bröt se
brotabryta
brôtbråte, röraä wa jätt enda brôt ôlltihopdet var en enda röra alltihop
brôtotôpp??toppbrott
brudd/-ärgrodd/-aro brudded åv pärur
hon tog av groddarna på potatisen
bruka, brukedbruka, brukadedämm bruked dansa uppi Stjymmälhedede brukade gå på dans uppi Skymmelheden (i Östanvik)
brådtidigo wa bråd, ann kamm brått annhon var tidig, han kom tidigt han
bråd åvliknaan brådär åv morfarahan liknar morfar
bråklåsbråkig ungeå uke bråklås!
bråkåbrakaä bjär ti bråko uta hälkete då grane stôlpdet kommer att braka som tusan då granen faller
bråsskabråttom, skynda sigjännt de nôga bråssko!det är inte så bråttom!
bråttöverraskad
bråttumbråttomo add sô bråttum o da sôhon hade visst bråttom
bräck åvnog ska wi fôll bräck åv ann da!
brädä, brädurbräda, brädorann a brädsläje lado
han har klätt ladan med brädor
bräjdavridao bräjded widjur  te kwasträjshon vred vidjor till kvastris
bräkär, bräkedbrakar, brakadeä bräked ti skojen då äljen kamm kôjtendes
det brakade i skogen då älgen kom springande
brässlärnödfoder åt kornadämm blanded agnär, löv, sôlt ô hetwatnde blandade agnar, löv, salt och varmvatten
brätjabräka
bröjabrunstig (om katt)i tror katta e bröja
jag tror att katten löper
Bröluppdäjkan
bröspitbrödspett att hänga brödkakor på
bubo, redejätt fugälbuett fågelbo
buck sebocka sigo bucked se nid
hon böjde sig ned
buck, buttjenbock, bockenwi åtom bucktjötvi åt rådjurskött (eller getkött)
budeaffären, vedboden, matboden
Budkallärinvånare i Norr- och Sörboda
bugosågbågsåg
bujebåge
buklugbucklig, bågnaä bukled på säjdur a kuna
det bågnade på kons sidor (av kalven i magen)
burahål på utetoaä wa jäna lite bura a krippom
det var ett litet hål för barn
buro (subst.)'typ'= ohederlig, otrevligjänn riktig buro
buro (verb)borraburo ättär watnborra efter vatten
busaflöda, rinnaä busär ywär, ä kamm jänn bus
bus umstoppa oman bused um krippen ti sparklådn, o djord jäna fotbuso ti sändjenhan stoppade om barnet i sparklådan, hon gjorde en skön 'håla' för fötterna av täcket i sängen
butta, buttas, buttedesknuffa, knuffas, knuffadesbutt'nt kull me!
knuffa inte omkull mig!
byddjabygga
byglasblängawa ann da bygles dåvad han blänger
bylinka
bylt på seklä sig i flera lager, klä sig varmto bylted på se inna o gick ôjt fôr ä wa träte gradär kôllthon klädde på sig i flera lager innan hon gick ut för det var trettio grader kallt
byrja, byrjedbörja, börjadeuke nô fôlk a byrt åv mä
byrjanbörjani byrjan wa'nt ä nôn summ sa nôtill en början sade ingen något
byssa, byssurbössaann lagg bysso atti biln, ann hadd jätt sturt skåp a byssomhan lade bössan bak i bilen, han hade ett stort skåp åt bössorna
bysstjä 'sällskap'wänn e ä da fô bysstjä summ kumm?
bysta, bystär     (se läjnbysta)(knacka över kant)o bysted läjnähon häcklade linet
byttahinkhäv full bytto mä watn
fyll hinken med vatten
båjaföra oväsendämm kamm båjendes ôjti gatn, sa Blixtmor
båko, bäkedbaka, bakadedämm bäked styttjer igår
de bakade stycken igår
båkobolbakbord
båkostörlång rund stång att rulla upp tunnbröd påo linded brökako kring båkostörn ô rulled ôjt na inni bakugnenhon lindade på tunnbrödkakan på stången och rullade ut den i ugnen
bårbarr
bå`rack
båssai seldonsätt å ann båsso
båttwåbåda, bäggeann tjöft båttwåhan köpte bägge
bäck, bättjenbäck, bäcken
bäjdahålla stånd (mycket gammalt ord, se SAOB)i bäjdänt på pannkako
jag är inte mätt länge av pannkaka
bäjtabitaä ska slåss då ä e dagg, då bäjt ä bästman ska slå (med lie) då det är dagg, då biter det bäst
bäklaspretaann bäkled mä benomhan spretade med benen
bällakunnanog bäll du äd, wänn bällt i …jär wässt ann bäll/d/ärnog kan du det, vad kunde jag....göra tvärtom
bändurklövjekorgar av flätade vidjor
bär, bärärbar, baragå på dämm da bär fläckom, o hadd bärär ben fast ä wa sô kôlltgå på de bara fläckarna/ställena, hon hade bara ben trots att det var så kallt
bärarmabararmado wa bärarmahon var bararmad
bärdaan dog ti bärdohan dog i kräfta (cancer)
bäremossylto tömd ti bäremos ti stannfatä
hon tömde i lingon i den stora tunnan
bärfotabarfotakrippär sprang bärfotabarnen sprang barfota
bärhôvdabarhuvadsätt åv de hätto, du skan´t gå bärhôwda då ä e sô kôllt ôjtä
sätt på dig mössan, du ska inte gå barhuvad då det är så kallt ute
bärraann bärred mä armomhan höll armarna från kroppen
bärtbarmarkä e bärt undär tôllomdet är bart/barmark under tallarna
bättärbättre, finarean e fôll åv ar bättär fôlkhan är finare folk än vi
bördelass, packningdämm lagg jäna börde på häwlade lade på ett lass på stängerna
bördsäck 'säck' av skinn att bära barn i på ryggen
böta, bötedgå/köra fram en bit i taget med lastann böted fram wärtjä