try

da, danär där danär står o där står hon
dafrå, darifrå därifrån o kamm dafrå hon kom därifrån
Dalbyddjärä invånare i Dalbyn
dambut dammig ä wa wale dambut atta dragtjystn det var väldigt dammigt bakom byrån
dames därmed damesô jämt så får det bli
dammboska
Dansbudär, Dansbudom fäbod Olga wa bôrti Dansbuder mä kunär um sumora Olga var i Dansbodarna med korna på somrarna
darumhov något så när
das  (långt a) oj uken lortdas vilken lortgris!
daska skur ä kamm jäna rängndaska det kom en regnskur
dest tills ända dest. Summ Hedmor sa ”Gån’t ni jä frå ska i ta polisn a kär!” ”Fån’t wi kumm inn då dest ann kumm” sa LundErik ända tills. Som Hedmor sa ”Går ni inte härifrån ringer jag polisen!” ”Får vi inte komma in då tills han kommer” sa LundErik
Digrosbôcken
dilla ä dillär ô snjogär det snöar lätt
dimpa, damp, dumpe falla, föll, fallit ann damp nid bredda mä me han satte sig bredvid mig
dis/-är spene, spenar o tvätted disa på kuna hon tvättade kons spenar
diskslarva disktrasa o koked diskslarvo ti jänn kastrull hon kokade disktrasan i en kastrull
dittär dit, åt det hållet dittär kannent ann åka dit kan man inte åka
djidokåda kåda som är omöjlig att tugga
djirug idog, arbetsam du skan´t wa sô djirug kumm ô sätt de litä du ska inte vara så i farten kom och sätt dig en stund
djisstn otät ä låg jäna djistn etja danär det låg en otät eka där
djisstur pålar att torka nät på
djop/jop djup ä e djoft watn wi Noruddan, ann skan´t så djöpärä än fre e sturt det är djupt vatten vid Norudden, man ska inte sätta fröer djupare än de är stora
djäro göra nog a i ô djäro , djär se teress, djär åv mä slantom nog har jag att göra, göra sig iordning, göra slut på pengarna
dôjn dun kast sta ann da dôjnkuddan! kasta bort den där dunkudden!
donakäl redskap
dov döv, lomhörd du e fôll jänn riktig dovskrôck du du hör då ingenting du
dra,drog börja, började ann drog te swärja han började svära
dra ända!
dragmack en som är tjuvaktig
dragtjysta byrå o lagg ä ti yvst lådo ti dragtjystn hon lade det i översta byrålådan
dragtjäja dragkedja dragtjäja add gått sund dragkedjan hade gått sönder
ti i fy sjutton!
drigla (långt i) dregla krippen drigled barnet dreglade
drigucka-drirôv ramsa förr
drikripp blöjbarn
drikuppä ej välväxt kalv ex
drisucka dra drisucko=då blätt man nid se ô lorted nid se ô (tapped stywlo)
”drisucka, drirôv” ramsa
drit skit, lort a du drite? har du skitit?
drog dryg ä e jänn drog satä, ä e drogt tri mil dittär det är en dryg typ, det är drygt tre mil dit
dropränna takränna
drukna drunkna pôjtjen ännes drukned hennes son drunknade
drupo droppa ä druped yr kranen/m det droppade ur kranen
drupä droppe ä hängd jänn drupä frå nasom a nom det hängde en droppe i hans näsa
dryp droppe ta  ann da sist drypen du ta den sista droppen du
drypla ramla uke drypla! hon bara ramlar
dräjva, drev, drive driva, drev, drivit ann hôll ô drejv, ä drev snjo inni fôståvä han avverkar skog, det drev in snö i farstun
dräma drömma i drämd i va räjk jag drömde jag var rik
dräntja dränka ann a dränkt se ti tjännan han har dränkt sig i tjärn
dräpla spilla i dräpled jag spillde
drög, stakdrög kälke
ducka, duckur docka, dockor a du sô fina ducko har du så fin docka
duno dåna biln duned bôrti wäjen bilen dånade på vägen
duktärä doktor a du wäre bôrta duktärn/duktärem? har du varit till doktorn?
dumbä döv person
dummen åv domna fotär dummned åv a nom fötterna domnade på honom
duppa, kaffedupp doppa,kaffebröd duppa nu åv ôller sôrtom doppa nu av alla sorter
dussa (verb,subst.) skumpa, ett gupp hjulä for nid ti jäna dusso hjulet gick över ett gupp
dyngstad plats för gödsel fôrr fanns ä jänn dyngstad ti wänn gål förr fanns det en dyngstad i varje gård
dynja dynga ann muked dynjo han mockade
dyrka bli dyrare
dågokall dagsverkare
dånna svimma ä e sô man kan dånna, i e sô hungrug sô i hôll ô dånnär det är så man kan svimma, jag är så hungrig så jag håller på att svimma
dädo bort ta dädo katto ta bort katten
däjna, däjno, dänn,dätt, däjnär din, ditt, dina er ä dänn pôjk? är det din pojke?
däjtjä dike ann for nidi däjtjä han körde i diket
däld dal, svacka
dälja svacka, grop ä wa däljur ti wäjem det var gropar på vägen
dämm-/mes de /deras ä e dämmes hôjs det är deras hus
dässlom förvirrad, oredig (vid sjukdom?) ann for fôll ti dässlom han visste inte riktigt (vad han sagt)
däwe, -n fuktigt o wa däwen um fota hennes fötter var fuktiga
däwittja=swicka tapp (i båt)
dö, dog, döje dö, dog, dött a du hört Knut a döje? har du hört att Knut har dött?
dö`pa döpa dämm döft na te Eva (uttalas med Ä) de döpte henne till Eva
dör dörr yppen döre öppna dörren
dörogåte dörrkarmen ann lôjted se mot dörogåte han lutade sig mot dörrkarmen